Privacybeleid signetbreedband

Privacybeleid signetbreedband

Dit privacybeleid informeert je over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door signetbreedband (de handelsnaam van Signet B.V. en Breedband B.V.) of andere onderdelen van onze groepsmaatschappijen.

Wie zijn wij?

Wij zijn signetbreedband (Signet BV en Breedband BV), gevestigd op twee locaties: Achtseweg Zuid 153W, 5651 GW te Eindhoven en Amsterdamseweg 54, 6814 CP te Arnhem. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website. Bij vragen over het privacybeleid kun je ons per e-mail bereiken op info@signetbreedband.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder andere om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten en partners. Informatie als IP-adressen, hoe je onze website gebruikt en op welke links je klik kunnen ook als persoonsgegevens worden gekenmerkt.

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen en rollen

signetbreedband verwerkt vanuit verschillende rollen en met verschillende doelen persoonsgegevens. Deze rollen, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijn beschreven in de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. Daar gelden een groot aantal wettelijke verplichtingen voor.

De verwerker verwerkt de persoonsgegevens alleen in opdracht van een derde partij. Hier zijn ook bepaalde wettelijke verplichtingen van toepassing. Deze verschillen echter ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke. De reden hiervoor is dat in de laatste rol het gebruik van de persoonsgegevens grotendeels wordt bepaald door de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderstaande opsomming geeft aan hoe wij vanuit het perspectief van verwerkingsverantwoordelijke jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. Verwerkers verwerken de persoonsgegevens op basis van de overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke dus de gebruiker moet het cookiebeleid van zijn verwerkingsverantwoordelijke volgen. Daarom is dit beleid vanaf het prespectief van ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens die wij verzamelen

signetbreedband heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is signetbreedband verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij verzamelen en slaan gegevens op die we nodig hebben in het kader van het leveren van onze diensten. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is het tot uitvoer kunnen brengen van de overeenkomst of het leveren van diensten. 

Onderstaande opsomming geeft aan welke gegevens wij mogelijk van je verzamelen en met welke grondslag wij dit doen:

 • Bedrijfsnaam, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Contactpersoon, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Telefoonnummer, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • E-mail adres, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Betaalgegevens, tot uitvoer brengen van een overeenkomst;
 • Als je geen klant bij ons bent, verzamelen we jouw NAW-gegevens en IP-adres alleen als je toestemt.

Voor meer informatie over de opslag van jouw persoonlijke gegevens en de grondslag hiervan, vragen wij je een e-mail te sturen naar info@signetbreedband.nl.

Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen

Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij jouw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer of je mobiele apparaat zet op het moment dat je de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

Op deze website gebruiken wij drie verschillende soorten cookies:

 1. Technisch noodzakelijke cookies (zonder toestemming geplaatst);
 2. Analytische cookies (alleen met toestemming geplaatst);
 3. Cookies voor marketingdoeleinden (alleen met toestemming geplaatst).

Technisch noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals inloggen op een persoonlijk account of het bestellen van producten. Daarnaast verzamelen wij met deze cookies statistieken over het gebruik van de website. Door het in kaart brengen van het gebruik kunnen wij de website voortdurend blijven verbeteren met als resultaat een technisch en correct werkende website.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt. Hier gebruiken wij ook software van derden voor zoals Google Analytics die wij privacyvriendelijk hebben ingesteld. De statistieken en rapportages die hieruit naar voren komen zijn niet te herleiden naar individuen.

Cookies voor marketingdoeleinden
Naast de technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij ook marketingcookies van Google Adwords op onze website. Deze cookies worden alleen geplaatst op moment dat je daar zelf toestemming voor geeft via de cookiebar. Derde partijen kunnen ook marketingcookies plaatsen op onze site. Door deze informatie met elkaar te combineren kunnen wij op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien.

Middels marketingcookies worden ook social media platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Hubspot gekoppeld. Social media cookies kunnen ook gebruikt worden om je voorkeuren en interesses onthouden. Bovendien kunnen we op basis van je gedrag advertenties laten zien waarvan we denken dat die beter bij je passen.

Je hebt zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in je browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze je geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Cookiehistorie verwijderen
Het is goed voor je privacy om af en toe alle cookies te verwijderen van je pc, tablet of smartphone. Ook kun je de personalisatie die door de cookies plaatsvindt weer opnieuw aanzetten door je cookiehistorie van je browser te verwijderen. Zie bijvoorbeeld de pagina van consumentenbond.nl die instructies geeft voor de 4 populairste browsers: Chrome, Firefox, Edge (Windows 10) en Safari (MacOS).

Op welke wijze gebruiken wij de gegevens die wij verzameld hebben?

Wij gebruiken de gegevens die wij over je verzamelen met behulp van de website om te analyseren hoe je ons heeft gevonden, en waar je op de website bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen nadat je deze aan ons heeft verstrekt dan wel met behulp van geautomatiseerde middelen hebben verzameld.

Ook kunnen wij de gegevens die wij over je verzamelen met behulp van de website gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en ons beleid.

Delen van gegevens

Wij zullen de gegevens die wij over je hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven. Wij kunnen gegevens die wij van je hebben verkregen of over je hebben verzameld met behulp van de Website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het hosten of het beheren van deze Website of het analyseren van gegevens. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken.

Het kan zijn dat de gegevens die we over jou verzamelen, worden gedeeld met onze zusterbedrijven binnen de EU voor statistische en ontwikkelingsdoeleinden. Ons beleid inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens is conform de AVG en van toepassing op alle bedrijven van de groep (team blue), dus ook jouw gegevens worden beschermd (zie Beveiliging).

Het kan zijn dat wij gegevens over je openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Wij hebben geen recht om de persoonsgegevens naar derden over te dragen zonder consent.

Binnen het concern waartoe signetbreedband behoort kunnen jouw gegevens binnen de Europese Unie worden uitgewisseld voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uitwisseling binnen het concern speelt met name voor marketingdoeleinden (zie Cookies voor marketingdoeleinden) en activiteiten van intern beheer (waaronder interne analyses). Uiteraard worden niet meer gegevens uitgewisseld dan redelijkerwijs noodzakelijk.

Doorgifte van gegevens

Het kan zijn dat wij de gegevens die wij verzamelen met behulp van deze website doorgeven naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het is mogelijk dat dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau waarborgen ten aanzien van persoonsgegevens als in de Europese Unie. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (dan wel de Europese Economische Ruimte), dan zullen wij de persoonsgegevens beschermen door de juiste maatregelen te nemen zoals beschreven in de AVG en de bijbehorende implementatiebegeleiding. In het geval dat we jouw gegevens moeten overdragen vanwege de wet of een legitiem verzoek van de autoriteit van een land buiten de EU, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorgen dat we, waar nodig, jouw bijzondere toestemming vragen.

Beveiliging

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook adequate, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgevens die wij verzamelen te beschermen. Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om middels dit beveiligingsniveau, gelet op de stand van de techniek, voldoende waarborgen in te bouwen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat je de volgende rechten hebt met betrekking tot jouw gegevens:

 • Het recht om jezelf vrijelijk en tussen redelijke tijdsperiodes tot ons te wenden met het verzoek of wij jouw persoonsgegevens worden verwerken;
 • Het recht op om je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit). Dit houdt in dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij als organisatie van je hebben. Dit kan ook gebruikt worden om over te stappen op een andere partij;
 • Het recht op inzage. Dat houdt in dat je een organisatie mag vragen of deze persoonsgegevens van je heeft vastgelegd en zo ja, welke;
 • Het recht om vergeten te worden (vergetelheid). Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Je kunt aan organisaties vragen om je gegevens te wissen met een beroep op jouw recht op vergetelheid;
 • Het recht om persoonsgegevens over jou te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou ten behoeve van direct marketing;
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over jou vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • Het recht om bezwaar jouw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking. Je hebt het recht ons te verzoeken om je te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Als je op basis van bovenstaande rechten een verzoek wil indienen bij ons, dan kun je daarvoor een e-mail sturen naar info@signetbreedband.nl. We kunnen je om bewijs van je identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op je verzoek te antwoorden.

Wijzigingen met betrekking tot dit privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen wij indien nodig vooraf aankondigen en duidelijk vermelden op onze website en indien relevant opnemen in de nieuwsbrief.

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij ons privacybeleid zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 23 december 2022.